โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

640719 1449

640719 1450

640719 1451

640719 1453

Related Articles