โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/นักเรียน รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสถานศึกษาและสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563

640719 1507

640719 1508

 

 

Related Articles