จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

          ประกาศจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 และได้ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงขอแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายที่ดินและสิ่งปูลูกสร้าง หากเจ้าของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภภายใน 15 วัน ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

 

Related Articles