นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก เพื่อให้การเดินทางทุกหมู่บ้านมีความทางสะดวกตลอดทั้งปี

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นที่

3. สนับสนุนองค์กรเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีอันดีงาม

5. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

6. สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับคนเหล่านั้น

7. ส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งหน่วยงาน :

1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ 58000  โทรศัพท์ 08-3086-0589

2.ศูนย์ประงานประจำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เลขที่ 81/4 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัสไปรษณีย์ 58000  โทรศัพท์/โทรสาร 0-5204-9435

อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน :

 

 

ตราสัญลักษณ์

หมวดหมู่รอง

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o4 แผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์