แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

Related Articles