Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

« »

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

https://itas.nacc.go.th/go/eit/5i7q40

Image
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
Image

ประกาศ / คำสั่ง

ช่องทางติดต่อ

Image
Image
Image
Image

ระบบสารสนเทศกรม

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image