โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

. หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย  ทั้งนี้  ผู้สูงอายุผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียน   โดยบุตรหลานวัยทำงานต้องดิ้นรนออกไปทางานนอกพื้นที่   เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัวค่าครองชีพเครื่องอุปโภคบริโภค   มีราคาสูง  รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุบางรายปล่อยให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังด้วยเงินเบี้ยยังชีพเท่านั้น   ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส   หลายรายในสังคมมีโรคประจำตัวหรือต้องเป็นผู้ติดเตียง  ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ  บางรายอาจเกิดความน้อยใจหรือหมดกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป  

ดังนั้น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้ (๖) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง   
จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยปูลิง  จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต  และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

. วัตถุประสงค์

     ๒.๑  เพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสตำบล

     ๒.๒  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขอนามัย ”

     ๒.๓ เพื่อพบปะและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นอยู่เพื่อนำไปกระกอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาส

     ๒.๔  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

. เป้าหมาย

     ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่  ๘๐ ปีขึ้นไป  จำนวน  ๙๒  คน  ผู้พิการจำนวน  ๘๗  คน  และผู้ด้อยโอกาสในตำบล   จำนวน  ๑  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๘๐  คน 

     ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน    ๑๘๐  คน  ได้รับความเอาใส่ใส่ด้านสุขภาพ  มีความรู้ด้านสุขศึกษา  ตลอดจนสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

.  วิธีการดำเนินการ

     ๔.๑  รวบรวมฐานข้อมูลผู้สูงอายุ   ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  และผู้ด้อยโอกาสในตำบล

     ๔.๒  ประสานงานกับ อสม.  รพ.สต. บ้านห้วยปูลิง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ฯ

     ๔.๓  แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

     ๔.๔   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน  ร่วมกับ  อสม. , รพ.สต. บ้านห้วยปูลิง

     ๔.๖   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

.  ระยะเวลาดำเนินงาน

     - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตั้งแต่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕   

.  สถานที่ดำเนินงาน

     - บ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในตำบล  ม.๑ – ม.๑๑

660704 1000660704 1001660704 1002660704 1003660704 1004660704 1005660704 1006

Related Articles