โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

620808 01

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

          2.1  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ

         2.2  เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนในเขตตำบลห้วยปลิง ได้แสดงความกตัญญู

        2.3  เพื่อให้ข้าราชการ  สมาชิก พนักงาน และประชาชนในเขตตำบลห้วยปูลิง ได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในปัจจุบัน

         2.4  เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนในเขตตำบลห้วยปูลิง  ได้มีส่วน

ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน

กิจกรรม           

  1. ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 40,000  ตัว
  2. พิธีลงนามถวายพระพร

เป้าหมาย

                    กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในเขตตำบลห้วยปูลิง จำนวน 90 ราย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                    งานการศึกษา  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

ระยะเวลาดำเนินการ

                  วันที่  8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

 สถานที่ดำเนินการ

                   ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นบ้านหนองขาวกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Related Articles