ศึกษาดูงาน  ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

620801 03

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงเข้าศึกษาดูงาน  ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และการจัดทำหลักสูตรทางการศึกษา  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Related Articles