โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

20200111 0914

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หลักการและเหตุผล

                         ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต

 วัตถุประสงค์

                   ๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง

                   ๒  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

                   .๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

                   4 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี โรงเรียน /สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยปูลิง  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน  

                   5 เพื่อส่งเสริมทางด้านสติปัญญา พัฒนาทางด้านจิตใจ /ร่างกาย  และสังคมแก่เด็กและเยาวชน

สถานที่จัดกิจกรรม

          ณ  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ส่วนการศึกษา  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

Related Articles