วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก เพื่อให้การเดินทางทุกหมู่บ้านมีความทางสะดวกตลอดทั้งปี

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นที่

3. สนับสนุนองค์กรเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีอันดีงาม

5. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

6. สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับคนเหล่านั้น

7. ส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

Related Articles

ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลการติดต่อ