โครงการส่งเสริมการปลูกผักส่วนครัวรั้วกินได้ ต้านโควิด ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการส่งเสริมการปลูกผักส่วนครัวรั้วกินได้ ต้านโควิด ๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑.หลักการและเหตุผล

          ตามที่ ครม ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ สศช. เสนอโอยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายไต้พระราชกำหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติ และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ส่งผลให้ในประเทศจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการอย่างมีเหตุผล พอประมาณและมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข็มแข็ง จากสถานการณ์

          จากสภาวการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ ประชาชนตำบลห้วยปูลิง งดการเดินทางออกจากบ้าน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ พักอยู่กับบ้านพักอาศัยทำให้ประชาชนขาดรายได้     ทีความยุ่งยากในการดำรงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนักของประชาชนเกรนว่าสินค้าอุปโภคปริโภคขาดแคลน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  เล็งเห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นทางออกให้พ้นวิกฤติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับปราชน ถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด้วนที่ด้องดำเนินการ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้งกินได้ ด้านโควิค ๑๙ ขึ้น

. วัตถุประสงค์

         ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลห้วยปูลิง พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ระหว่างงดการจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรส โคโรนา 2019

         ๒.๒ เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร

. กลุ่มเป้าหมาย

           - ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

. วิธีการดำเนินการ 

           ๑. ติดต่อประสาน ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่จะส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพ

           ๒. จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณ

 

 

           ๓. ดำเนินการตามโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

           ๔. จัดฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วม

           ๕. มอบเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยอินทรีย์

           ๖. ติดตามผลการดำเนินโครงการ

           ๗. ผลการส่งเสริมสนับสนุน/ปฏิบัติต้องออกมาเป็นรูปธรรมและต่อยอดได้

           ๘. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป

. ระยะเวลาดำเนินการ

           ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. สถานที่ดำเนินการ

          -  ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

Related Articles