โครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง 

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง โดย นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง,ผู้นำชุมชนตำบลห้วยปูลิง, เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำตำบลห้วยปูลิง และเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินกาจัดโครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

650222 0900

650222 0901

650222 0902

650222 0903

650222 0904

650222 0905

 

 

Related Articles