โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้านภัยยาเสพติดตำบลห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ      แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้านและต้านภัยยาเสพติดตำบลห้วยปูลิง  ประจำปีงบประมาณ 2566 

2. หลักการและเหตุผล

     ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคคลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชาชนในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (รวมทั้งแก้ไขฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552 มาตรา 67

     ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาด้านสุขภาพของเยาวชนและประชาชนในตำบลห้วยปูลิงเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นการส่งเสริมและสร้างประชาชน ให้มีจิตใจเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญเกิดความสามัคคีในตำบล  ตอบสนอง     ต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3. วัตถุประสงค์

                    3.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลห้วยปูลิงได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

                   3.2  เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   3.3  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล

                   3.4  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

                   3.5  เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา

                   3.6  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชิงความเป็นเลิศทางด้านกีฬา                  

4. ของโครงการ

4.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ

        เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงาน ข้าราชการ อบต. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง จำนวน 11 หมู่บ้าน   จำนวน  278 คน

4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

        เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลห้วยปูลิงมีความสามารถด้านกีฬาเพิ่มขึ้น และรู้จักระเบียบกติกาในการแข่งขันกีฬา รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  งานการศึกษา

660426 0925660426 0926660426 0927660426 0928

Related Articles