โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ชื่อโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

2.หลักการและเหตุผล

                   ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก และทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส เรบีส์ไวรัส เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้ถ้าเป็นแล้วจะมีอาการทางประสาท โดยเฉพาะประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และซึ่งสามารถจะดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และสรรพชีวิตของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามพระราชปณิธานสืบต่อไป

3. วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3.2 เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

3.3. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในในการป้องกันโรคในสัตว์และคน

3.4 เพื่อให้ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และจำกัดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

3.5 เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

4. เป้าหมาย

    สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง จำนวน 274 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน

5. พื้นที่ดำเนินการ

    ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (11 หมู่บ้าน)

6. วิธีดำเนินการ

6.1 สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อทราบจำนวนสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และใช้  เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการควบคุมโรค

6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูล

6.3 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

6.4 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์

6.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้

      - การสร้างอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการกระจายข่าวและดำเนินการ

      - กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

      - การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการจัดหาวัคซีน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยเน้น สัตว์ควบคุม คือ สุนัขให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัข

      - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึงอันตรายของโรค รู้วิธีป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้พ้นจากโรคนี้

6.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

          ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565

660628 0927660628 0928660628 0929660628 0930660628 0931660628 0932660628 0933

 

Related Articles