โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ                โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม                     สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑

แผนงาน                   แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

  • หลักการและเหตุผล

                ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในชนบทและเกษตรกร ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการผลิตและการดำรงชีวิต อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด

ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมีอัตราเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องงานสิ่งแวดล้อมของตำบล จึงได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนในการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต โดยให้ประชาชนช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต ต่อไป 

. วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๒. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๓. เพื่อให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำของชุมชน

     ๔. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร

. กลุ่มเป้าหมาย

           - ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ กรรมการเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓๒๕ คน

. วิธีการดำเนินการ 

     ๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯแก่คณะกรรมการ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้หมู่บ้านรับทราบ  

     ๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

     ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดเตรียม พื้นที่ดำเนินการ

     ๔. ประสานงานเชิญชวน หมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

     ๕ .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง

     ๗. สรุปและประเมินผลโครงการ

. ระยะเวลาดำเนินการ

           - วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. สถานที่ดำเนินการ

          -  หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

660622 1459

660622 1460

660622 1461

660622 1462

660622 1463

660622 1464

660622 1465

660622 1466

Related Articles