โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

หลักการและเหตุผล

     ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี”  ตามคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  เป็นองค์กรหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา และส่งเสริมเด็กเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖   ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  สนใจการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน  และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย  มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนของเทคโนโลยี  และที่สำคัญคือยึดหมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และมีความเหลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั่น

 วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ปกครองที่รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

                   2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสแสดงความสามารถตามความถนัด

                   3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง

                   4. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม

                   5. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

                   6. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี โรงเรียน /สถานศึกษาในเขตตำบลห้วยปูลิง  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน                               

ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่  14 มกราคม  2566  ซึ่งตรงวันที่เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม    

สถานที่ดำเนินการ  ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานการศึกษา  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

660202 0329

660202 0330

660202 0331

660202 0332

660202 0333

660202 0334

Related Articles