โครงการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ

โครงการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ชื่อโครงการ: โครงการเชิดชูคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

2. วัตถุประสงค์ :

3.1 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน

3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง

3.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279

3. เป้าหมาย:

-เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้สูงอายุในตำบลห้วยปูลิง  จำนวน 250 คน

-เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุตลอดจนบุตรหลานที่ร่วมกิจกรรม ได้รับความสุข รวมถึงได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

4. ระยะเวลาดำเนินการ:

          วันที่  20  เมษายน  2565

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ:

          งานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

650420 1000

650420 1001

650420 1003

650420 1002

Related Articles