โครงการกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ  ประจำปี 2566

1. ชื่อโครงการ 

     โครงการกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ  ประจำปี 2566

2. หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น วิถีการดำรงชีวิตของ  คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขณะที่มีความเจริญเพิ่มขึ้นแต่กลับมีปัญหาทางสังคมตามมา  เช่น ผู้สูงอายุขาดคนดูแลหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ผู้สูงอายุแม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น “ไม้ใกล้ฝั่ง”  แต่ผู้สูงอายุทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อยๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียมิได้  ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ด้วยการกำหนด “กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ” ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมองและเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว  และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว เปิดโอกาสให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด  ผู้สูงวัยคือคุณค่าของสังคมเพื่อร่วมสร้างความตระหนักในคุณค่าคุณงามความดีของผู้สูงอายุ

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านในตำบลห้วยปูลิง

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุในตำบลห้วยปูลิง

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน

3. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทผู้สูงวัยอย่างมีพลัง แสดงศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

4.  เป้าหมาย 

     เป้าหมายเชิงปริมาณ

  1. ผู้สูงอายุในตำบลห้วยปูลิง 11 หมู่บ้าน จำนวน 150 คน
  2. ประชาชน และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจำนวน 50 คน

     รวมทั้งสิ้น  200 คน

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุตลอดจนบุตรหลานที่ร่วมกิจกรรม ได้รับความสุขใจ รวมถึงได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

     วันศุกร์ที่ 21  เมษายน  2566

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุในตำบลห้วยปูลิง

2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างกัน

3. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทผู้สูงวัยอย่างมีพลัง แสดงศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

660428 0207660428 0208660428 0209660428 0210660428 0211660428 0212

Related Articles