โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดไข้เลือดออก ประจำปี 2564

          ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๔ ว่าจะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงมีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และพ่นสารเคมี (หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ประกอบกับปัจจุบัน โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

          ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเห็นได้ว่าอัตราการป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งพอดี และนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวัน จึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้ง ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์ และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้

ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถึงเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านและนักเรียนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2.2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

2.4 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3. กลุ่มเป้าหมาย

- โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 26 แห่ง

4. วิธีดำเนินการ

4.1 วางแผน/จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

4.2 ประสานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

4.3 ดำเนินการพ่นสารเคมี (หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์

4.4 กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการใส่ทรายอะเบทในสถานที่ที่น้ำขังต่างๆ

4.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ

5. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

  - ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564

6. สถานที่ดำเนินการ

          - โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

650601 1508

650601 1507

650601 1509

650601 1510

650601 1511

650601 1512

 

Related Articles