โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ชื่อโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. หลักการและเหตุผล

                   ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก และทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากเชื้อไวรัส เรบีส์ไวรัส เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้ถ้าเป็นแล้วจะมีอาการทางประสาท โดยเฉพาะประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และซึ่งสามารถจะดำเนินการจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                   ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมเกล้าจารึกพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และสรรพชีวิตของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามพระราชปณิธานสืบต่อไป

๓. วัตถุประสงค์โครงการ

     ๑. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     ๒. เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมว ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

     ๓. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในในการป้องกันโรคในสัตว์และคน

     ๔. เพื่อให้ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และจำกัดจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     ๕. เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลเอาใจใส่ และนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เป้าหมาย

          - สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๕. พื้นที่ดำเนินการ

                ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน)

๖. วิธีดำเนินการ

     ๑. สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อทราบจำนวนสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และใช้  เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการควบคุมโรค

     ๒.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บรวบรวมข้อมูล

     ๓. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

     ๔. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์

     ๕. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้

          - การสร้างอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการกระจายข่าวและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเฝ้าระวังโรค ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

         - การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการจัดหาวัคซีน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยเน้น สัตว์ควบคุม คือ สุนัขให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัข

         - การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึงอันตรายของโรค รู้วิธีป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้พ้นจากโรคนี้

     ๖. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

          ระหว่างวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

660622 1427

660622 1428

660622 1429

660622 1430

660622 1431

Related Articles