โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้การผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้การผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า(อาโวคาโด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑.หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันไม้ผลที่ปลูกในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดและสายพันธุ์มากมาย ทั้งที่เป็นพืชผักท้องถิ่นเอง และมีการนำเข้าต้นพันธุ์พืชต่างถิ่นเข้ามาปลูก ซึ่งบางชนิดสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความนิยมบริโภคของคนในประเทศและต่างประเทศ จนสามารถแปรรูปและส่งออกไปขาย นำกลับมาประเทศไทยได้มากมาย อาโวคาโด ก็เช่นกัน เป็นพืชที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่พืชท้องถิ่นของประเทศไทย ปัจจุบันคนไทยเริ่มรู้จักและนิยมบริโภคมากขึ้น ทำให้เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพที่จะผลิตเป็นเชิงการค้าได้ โดยแหล่งผลิตเดิมในประเทศไทยถูกนำมาส่งเสริมให้กับชาวเขาปลูกเพื่อเป็นพืชทดแทนฝิ่น และแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แต่ปัจจุบันอาโวคาโด กลายเป็นพืชที่น่าสนใจเพื่อปลูกเป็นการค้า เนื่องจากผลตอบแทนสูง โดยมองว่าอาโวคาโด น่าจะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอีกทางเลือกหนึ่งได้เช่นกัน การขยายพื้นที่ปลูกจึงเพิ่มพื้นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ปลูกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูก ธรรมชาติการออกดอก ติดผลของอาโวคาโด รวมถึงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตที่ดี จึงจะทำให้ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย ได้ตรงทั้งปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาโวคาโด ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตให้คุ้มค่ากับการลงทุน การค้าในปัจจุบันเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการที่จะผลิตให้ได้คุณภาพตรงต่อความต้องการของการตลาด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องทำให้สิ้นเปลืองปัจจัยการผลิตและเสียเวลา นอกจากนี้ประชาชนที่ยังไม่อยู่ในภาคการเกษตร แต่มีความสนใจที่จะทำการเกษตร จึงต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการดูแลต้นอาโวคาโด ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของการตลาดในเชิงธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการเร็วขึ้น จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงขอเสนอโครงการอบรมส่งเสริมเรื่อง ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด) ขึ้น

. วัตถุประสงค์

     ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคผลิตไม้ผลที่ มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด) ให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพที่ดี

     ๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับเทคนิคการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด) ไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่แปลงปลูก

     ๒.๓ เพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประชนทั่วไปที่สนใจ

. กลุ่มเป้าหมาย

           - ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

. วิธีการดำเนินการ 

     ๔.๑ ติดต่อประสาน ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่จะส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการผลิตไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า

     ๔.๒ จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณ  

     ๔.๓ ดำเนินการตามโครงการโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

     ๔.๔ ติดตามผลการดำเนินโครงการ

     ๔.๕ ผลการส่งเสริมสนับสนุน/ปฏิบัติต้องออกมาเป็นรูปธรรมและต่อยอดได้

     ๔.๖ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไป

. ระยะเวลาดำเนินการ

           - ระหว่าง วันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. สถานที่ดำเนินการ

          -  ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

660704 0939660704 0940660704 0941660704 0942660704 0943660704 0944660704 0945

Related Articles