โครงการศูนย์ควบคุมและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการศูนย์ควบคุมและป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  กิจกรรม โครงการอบรมการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.  หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันไฟป่าในประเทศไทยมีความรุนแรงสูง จนกลายเป็นปัจจัยรบกวนสมดุลของระบบนิเวศ  อย่างรุนแรง อันเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่และจุดไฟเผาป่า และความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น มีฤดูแล้งที่ยาวนานขึ้น ทั้งนี้สาเหตุการเกิดไฟป่าที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือจงใจทำให้เกิดก็ตามแต่ผลของไฟป่าได้ส่งผลกระทบตามมาอย่างมหาศาล ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถูกไฟเผาไหม้ สัตว์ป่าล้มตายเป็นจำนวนมาก ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศถูกไฟเผาทำลาย เกิดมลพิษหมอกควันทางอากาศเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจของประชาชน กระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

                    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นและตระหนักถึง ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่  จึงได้จัดทำโครงการอบรมป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ขึ้น 

๒.  วัตถุประสงค์

               ๒.๑  เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               ๒.๒   เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและหมอกควัน

               ๒.๓  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามนโยบาลรัฐบาล

               ๒.๔  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  

๓.  เป้าหมาย

               ๓.๑  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น                

               ๓.๒  กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 

               ๓.๓  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)

               ๓.๔  ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

               ๓.๕  เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำตำบลห้วยปูลิง

๔.  วิธีดำเนินการ

              ๔.๑  ประสานงานหน่วยงาน และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ            

              ๔,๒  ประสานผู้นำชุมชนทุกฝ่าย เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการฯ

              ๔.๓  เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น

              ๔.๔  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมดำเนินโครงการฯ        

              ๔.๕  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการฯ เช่น เอกสาร สถานที่ กำหนดการจัดโครงการฯ  และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  

              ๔.๖  ดำเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์

              ๔.๗  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

๕.  สถานที่ดำเนินการ

              ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ

               มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

               สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๘. หน่วยงานร่วมบูรณาการ

               ๘.๑ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

               ๘.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยปูลิง

               ๘.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาวกลาง

               ๘.๔ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน

               ๘.๕ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง

660628 0960

660628 0961

660628 0962

660628 0963

Related Articles