โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. หลักการและเหตุผล

                   ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย ส่วนขยะรีไซเคิลก็นำมารวบรวมสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะทั่วไปก็นำไปทิ้งหรือนำไปจัดการอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป และเมื่อเราทราบว่าขยะรีไซเคิลมีชนิดใดบ้างก็สามารถแยกชนิดได้อย่างละเอียดตั้งแต่ในครัวเรือน เมื่อนำไปขายก็จะเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิลให้มากขึ้นและง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลประเภทนั้น ขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยทั่วไปสามารถแยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น ๔ ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อแยกออกเป็นประเภทต่างๆแล้วมักจะเรียกว่าวัสดุรีไซเคิล

                   การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและลดปัญหาขยะที่ตกค้างตามชุมชน/โรงเรียนทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้ากระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อนำร่องในการบริหารจัดการขยะสร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป                                         

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

          ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/นักเรียนรู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน/  สถานศึกษา และสร้างรายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง

          ๒. เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/นักเรียน

          ๓. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหะนำโรคติดต่อมาสู่ชุมชน/สถานศึกษาที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง

          ๔. เพื่อให้เกิดธนาคารขยะในโรงเรียน

๓. เป้าหมาย

     ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ-

- ผู้นำชุมน/ประชาชน/อสม./โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
จำนวน ๕๘ คน

     ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ-

- ผู้นำชุมชน/ประชาชน/อสม.โรงเรียนในเขตตำบลห้วยปูลิงมีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง

๔. วิธีดำเนินการ

          ๑. ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงาน

          ๒. จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

          ๓. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

                   - การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

                   - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

                   - การทำน้ำหมักชีวภาพ

                   - การใช้วัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมหรือพลาสติก

                   - นำขยะมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์

          ๔. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

          - วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. สถานที่ดำเนินการ

          -  ณ.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

660622 1416

660622 1417

660622 1418

660622 1419

660622 1420

660622 1421

Related Articles