โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565

650826 0900

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565

1.หลักการและเหตุผล
                       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   ได้ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการการเงิน-การคลัง การศึกษา การโยธาการสาธารณสุขฯลฯ ฝ่ายรัฐจะเข้าไปควบคุมดูแลเท่าที่จำเป็น อีกทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ จัดระบบการบริการสาธารณะตามภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง รวมทั้งหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ จากบทบาทตามภาระหน้าที่ดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง มีภาระงานด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในรูปแบบของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะผู้บริหารท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                       ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจึงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลห้วยปูลิงขึ้น

2. วัตถุประสงค์
        2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ทำความรู้จักกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี
        2.2 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และการเสนอแนะงานต่างๆด้านการสอน

        2.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ของความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ   วันที่ 25 – 26  สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

650826 0901

650826 0902

650826 0903

650826 0905

Related Articles