โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. หลักการและเหตุผล

     ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้คาดการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๖ ว่าจะมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา จึงมีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และพ่นสารเคมี (หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ ประกอบกับปัจจุบัน โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา

    ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเห็นได้ว่าอัตราการป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งพอดี และนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวัน จึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรคจะเกิดขึ้นได้ทั้ง ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์ และโรงเรียน ด้วยเหตุนี้การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

    ดังนั้น การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถึงเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านและนักเรียนมามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

     ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

     ๒.๒ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ๒.๓ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

     ๒.๔ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๓. กลุ่มเป้าหมาย

     ๓.๑ โรงเรียน                                                          จำนวน ๕ แห่ง

     ๓.๒ ห้องเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑    จำนวน ๔ แห่ง

     ๓.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                        จำนวน ๓ แห่ง

     ๓.๔ ที่พักสงฆ์                                                     จำนวน ๑๐ แห่ง

     ๓.๕ โบสถ์                                                          จำนวน ๙ แห่ง

๔. วิธีดำเนินการ

     ๔.๑ วางแผน/จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

     ๔.๒ ประสานหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

      ๔.๓ ดำเนินการพ่นสารเคมี (หมอกควัน) เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์

     ๔.๔ กำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการใส่ทรายอะเบทในสถานที่ที่น้ำขังต่างๆ

     ๔.๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ

๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

      ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๖. สถานที่ดำเนินการ

      โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โบสถ์ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

660622 1440

660622 1441

660622 1442

660622 1443

660622 1444

660622 1445

660622 1446

660622 1447

Related Articles