โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

650810 0900

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักการเหตุผล

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถึงแม้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงยังไม่ปรากฏคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบใดก็ตาม จึงเห็นว่าจำเป็นที่หน่วยงานในพื้นที่ควรได้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังและการค้ามนุษย์ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รู้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ และไม่ตกเป็นเหยื่อจาการ ล่อลวง หรือด้วยวิธีการต่างๆได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัวคนรอบข้างจากการถูกล่อลวง และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยลอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ   วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

650810 0901 650810 0902

650810 0903

650810 0904

650810 0905

 

Related Articles