ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไปและวิชาการ [ฉบับที่ 2] พ.ศ.2562

Related Articles