ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง]

Related Articles